Gå til innholdet

Hjemmel

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)

§ 33.Sikkerhet (1.ledd)

.......... Proteser og liknende, som er operert inn i kroppen og som ikke brenner opp, skal skilles fra asken og graves ned under en grav på gravplassen eller gjenvinnes på en måte som krematoriemyndigheten finner forsvarlig.

  • Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).

Sikkerhet

Sikkerhet står sentralt i Fønix miljøs virksomhet.
Her følges etablerte rutiner og faste avtaleverk.

Følgende hovedretningslinjer er gjeldende:

  • Krematoriet har ansvar for oppbevaring av metallrestene fram til henting. Fønix miljø AS stiller til disposisjon låsbare kontainere.
  • Fønix miljø AS er ansvarlig for sikker transport med egen bil, og for sikkerheten under sortering og lagring.
  • Lokalene til Fønix miljø AS er sikret med alarmsystem og vekterutrykning. Ingen uvedkommende har adgang.
  • Det føres et eget ”vektregnskap” over hentet veid materiale, og det sorterte materialet som videresendes. Eventuelt biologisk restmateriale, som ikke er av metall, blir veid og gravlagt på Botne kirkegård i Holmestrand.

Fønix miljø AS
Metallrester og gjenvinning
Personvernerklæring

Kirkeveien 19
3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276
E-post: post@fonixmiljo.com